Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Τι αλλάζει με τον φόρο στο κρασί

Δήλωση αποθεμάτων έως 4/3/2016

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι απαιτητός και κατά συνέπεια και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής ΕΦΚ θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπόχρεους η δήλωση αποθεμάτων μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2016, ενώ η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με τη δήλωση μικρού οινοπαραγωγού προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμη και χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβούν σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β1023390ΕΞ/12.2.2016 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω οδηγίες όσον αφορά τη φορολόγηση των μικρών οινοπαραγωγών:

1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α’), με τις οποίες ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EEL 9/14.1.2009), καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, ως θέση δε σε ανάλωση νοείται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή υποκειμένων σε ΕΦΚ προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, αλλά και η κατοχή τους εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ΕΦΚ.

2. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων χαρακτηρίζεται και τιμωρείται διοικητικώς και ποινικώς ως λαθρεμπορία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001.

3. Για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ιδίου νόμου, τα οποία έχουν παραχθεί από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 στη χώρα μας εκτός καθεστώτος αναστολής και τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, υφίσταται υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων μαζί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 «Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής» Δήλωση μικρού οινοπαραγωγού, προσκομίζοντας επιπλέον αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και σχεδιαγραμμάτων των χώρων και των εγκαταστάσεων, του οινοποιητικού εξοπλισμού, των δεξαμενών κ.λπ. (παρ. 3 του άρθρου 4 της ως άνω ΑΥΟ).

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο φόρος επεβλήθη εν μέσω της αμπελοοινικής περιόδου και το χρονικό διάστημα για την εφαρμογή του ήταν μικρό, υφίστανται περιπτώσεις όπου τα ως άνω προϊόντα έχουν ήδη παραχθεί από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, ωστόσο δεν πληρούν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από διατάξεις άλλων υπουργείων (π.χ. δεν έχει υποβληθεί η δήλωση παραγωγής, οι εγκαταστάσεις δεν πληρούν τα προβλεπόμενα από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κ.λπ.), ορισμένες εκ των οποίων προβλέπονται και στην αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 ΑΥΟ (όπως η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της δήλωσης παραγωγής με την υποβολή της δήλωσης ΕΦΚ για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας επί της οποίας επιβάλλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις).

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη παραχθεί, ήτοι η γένεση του απαιτητού του φόρου σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο έχει ήδη συντελεστεί, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά, ότι ο ΕΦΚ είναι απαιτητός και κατά συνέπεια και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής ΕΦΚ στα προϊόντα αυτά, θα υποβληθεί η δήλωση αποθεμάτων μέχρι 04/03/2016, ενώ η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με τη δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού σύμφωνα με την ανωτέρω β’ σχετική ΑΥΟ προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμη και χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών. Ευνόητο είναι ότι στη συνέχεια τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να προβούν σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα.

  • Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου