Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Βρείτε μόνοι σας με ένα κλικ τις μέρες και το επίδομα αδείας... Το καλοκαίρι είναι στην πόρτα μας!

Τη δυνατότητα στους εργαζομένους να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια που δικαιούνται δίνει η νέα online εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ) στο σύνδεσμο http://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php. Ενώ, την ίδια στιγμή, το ΚΕΠΕΑ, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τα δικαιώματα, το επίδομα και τον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας.Πιο αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

–Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

–Οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει να πάρουν την άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την ημέρα που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα. Επίσης, υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

–Βάση χορήγησης της ετήσιας αδείας, με αποδοχές των εργαζομένων, ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Μάλιστα, έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα λήψης αναλογικής αδείας από τον πρώτο μήνα εργασίας.

–Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που προσελήφθη ο εργαζόμενος, ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, αναλογία των ημερών αδείας που δικαιούται, σύμφωνα με το χρόνο απασχόλησης. Κάθε εργαζόμενος, με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό της αδείας του. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει 20 εργασίμων ημερών ετήσιας αδείας για όσους εργάζονται επί πέντε μέρες την εβδομάδα και 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται έξι μέρες την εβδομάδα.

–Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, αφού ο εργαζόμενος συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών επί πενθήμερης απασχόλησης και 25 ημερών επί εξαήμερης απασχόλησης. Για το τρίτο, και τα επόμενα εργασιακά έτη, ο εργαζόμενος δικαιούται, από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, την κανονική ετήσια άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22 ημέρες για πενθήμερη εργασία και 26 ημέρες για εξαήμερη. Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα και 30 εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 6 μέρες την εβδομάδα.

–Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα αδείας, δηλαδή 26 ημέρες για πενθήμερη εργασία και 31 μέρες για εξαήμερη εργασία.Κατάτμηση αδείας

Όσον αφορά στην κατάτμηση της αδείας, επιτρέπεται σε περισσότερες από δύο περιόδους, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι τουλάχιστο 10 συνεχών εργασίμων ημερών, επί πενθημέρου απασχόλησης και 12 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου. Αν ο εργαζόμενος είναι ανήλικος, η ελάχιστη διάρκεια της τμηματικής αδείας είναι τουλάχιστον 12 ημερών, εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος.

–Η κατάτμηση της αδείας επιτρέπεται σε τρεις περιπτώσεις, χωρίς την έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας:

Σε δύο περιόδους, όταν υπάρχει σοβαρή ή επείγουσα ανάγκη της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη διάρκεια της πρώτης περιόδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών για πενθήμερη εργασία και των 6 ημερών για εξαήμερη, καθώς και 12 ημερών, εάν ο εργαζόμενος είναι ανήλικος.

Σε περισσότερες από δύο περιόδους, αν το ζητήσει ο εργαζόμενος. Ο εργοδότης, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καθορίσει το τμήμα των 10 ή 12 ημερών που δικαιούται ο εργαζόμενος σε χρόνο που θα κρίνει ο ίδιος. Για τις υπόλοιπες ημέρες, αν υπάρχει μεταξύ τους διαφωνία, μπορεί να επιληφθεί η Επιθεώρηση Εργασίας.

Η τρίτη αναφέρεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό, λόγω είδους και αντικειμένου εργασιών, οπότε ο εργοδότης μπορεί να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 ή 12 εργασίμων ημερών οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

–Η άδεια χορηγείται αυτούσια και πληρώνεται ολόκληρη κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης.

–Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της αδείας του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

–Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών αδείας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

–Τέλος, ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τις αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της αδείας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

  • Επιμέλεια: Μίνα Μπαγιώτα από το http://blog.xe.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου